Szerződés tervezet

3 változat közül lehet választani.

A változat:

Munkanapon (2*4 nap), napi 8 órában megtartva.

Előnye: Gyorsan lefutó intenzív képzés biztosít.
Hátránya: Nehéz a termelés folyamosságát fenntartani.
Napi 8 órás képzéshez a fizikai dolgozók nincsenek hozzászokva.

B változat: 2 csoport esetén

Munkanapon (2*4 nap), napi 2*4 órában megtartva.
Előnye: A napi termelést nem zavarja. A délutános műszak oktatása a műszak előtt 10-12 óra között. A délelőttös műszaké pedig a műszakjuk után  14-18 óra között.
Hátránya: Kis létszámú üzem esetén a 2 tanfolyam fajlagosan drágább. Ilyenkor a javaslatunk, hogy egy közelben lévő másik műanyagos üzemmel összefogva rendeljék meg.

C változat:

Szombati napokon ( napi 8 órában) megtartva.
 Előnye, nem zavarja a napi termelést.
 Hátránya: A résztvevőknek 2 hónapig nincs szabad szombatjuk.
 Napi 8 órás képzéshez a fizikai dolgozók nincsenek hozzászokva.
 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSKötötték: 
 
Akármilyen Nevű Társaság

Adószám:  …………..

Bankszámlaszám: …………..

Statisztikai számjele: ………..

mint Megrendelő,

valamint

Műanyagipari Mérnökiroda Kft. (1106 Budapest, Juhász u. 45.)

Adószám: 13623584-2-42

Bankszámlaszám:  17000019-11590732

mint Megbízott.

 

 

1.      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott műanyag-fröccsöntő tanfolyamot tart a Megrendelő dolgozói részére, a Megrendelő pedig ezért díjat fizet.

2.      A változat: munkanapokon 1 csoport, tanfolyam óraszáma 64 óra.

A tanfolyamon résztvevők tervezett létszáma 1 csoportban.

A Megbízottat megillető  díj XXXX Ft + ÁFA/csoport. Ezen díj fixdíj, és a Megbízott valamennyi költségét és munkadíját maradéktalanul tartalmazza, beleértve az tanfolyamot, tesztet.

A tanfolyam helye a Megrendelő ………….. telephelye.

Az tanfolyam pontos időpontjait jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

3.      A Megrendelő vállalja, hogy közreműködik abban, hogy a tanfolyamon résztvevő dolgozói  részvételéhez szükséges valamennyi okiratot, illetőleg adatokat Megbízott rendelkezésére bocsássák. A Megrendelő a tanfolyamra és a tesztekre helyiséget, táblát és projekttort biztosít.

4.      A Megbízott kötelezettsége a tanfolyam és teszt előkészítése és lebonyolítása, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció. A tanfolyam a jelen szerződés  2.számú. melléklet szerinti tematika alapján történik. A Megbízott biztosítja a tanfolyamon résztvevők részére az előadások diajegyzékét egy példányban, melyet a Megbízó sokszorosít. A Megbízott kötelezettsége a tanfolyam helyén kívül minden egyéb, az tanfolyamhoz szükséges tárgyi eszköz biztosítása, kivéve projekttor, melyet a Megbízó biztosít. A Megbízott a sikeres tesztet kitöltő hallgató részére a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt bocsát ki. Ezen tanúsítvány egy mintapéldánya jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi.

5.      A tanfolyamon megszerzett ismeretek a következő munkakörök betöltéséhez készítik fel a résztvevőket:

–         műanyag-fröccsöntő gépek beállítása, kezelése;
–         fröccsöntő gépek és segédberendezéseik hibaelhárításában való közreműködés;
–         karbantartási feladatok ellátása;
–         a termeléssel kapcsolatos információs feladatok ellátása.

A tanfolyamon való részvétel feltételei a következők:

–         betöltött 18. életév,
–         alapfokú iskolai végzettség,
–         egészségi alkalmasság,
–         min. 6 hónap (munkáltató által) igazolt gyakorlat.

6.      A Megbízott azt követően jogosult számláját kiállítani, hogy a tanfolyamon résztvevők  elvégezték.

A Megrendelő köteles a Megbízott számláját kézhezvételtől számított 8 napon belül teljesíteni banki átutalással. Amennyiben a teljesítéssel késedelembe esik, köteles megfizetni a késedelembe esés összege után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot. A Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, amennyiben a Megbízott jelen szerződésből eredő kötelezettségeit késedelmesen vagy nem megfelelően teljesíti.

7.      A Megbízott a Megrendelő székhelyén vagy telephelyén általa okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

8.      A felek jelen szerződésből eredő jogvitájukra vonatkozóan amennyiben közös egyetértéssel a vitás kérdésben megállapodni nem tudnak, hatáskör szerint a YYYYYYYYYYYYY  Bíróság illetőleg a yyyyyyyyyy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.      A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2012……… …..

 

……………………………………. …………………………………….
XXXXXXXXXXXXXXXX Jakab József
ügyvezető ügyvezető
XXXXXXXXXXXXXXXX Műanyagipari Mérnökiroda Kft.


Vélemény, hozzászólás?